शेती

शेती–

पिकाचे नांव– शेतकरी               संख्या क्षेत्र हे. आर      पाणी व्यवस्था

ऊस–               1440                 250.86                           विहीर व लिफ्ट इरिगेशन.

द्राक्षे–                –                     221.43                          विहीर व लिफ्ट इरिगेशन.

ज्वारी–             –                      158.20                         विहीर व लिफ्ट इरिगेशन.

भुईमूग–            –                      115.00                         विहीर व लिफ्ट इरिगेशन.

गहू–खपली–       –                     070.80                          विहीर व लिफ्ट इरिगेशन.

भाजीपाला–        –                     010.11                          विहीर व लिफ्ट इरिगेशन.